Services

01

ИНЖЕНЕРИНГ

Секторот Инженеринг е формиран во 1996 година и тоа како потреба да се одговори на барањата на клиените кои се состоеле од доставување на техничко решение, пратење на технологија на изведба и добивање на финален производ под, односно хидроизолација.

02

СТАНДАРДИ

Секторот Инженеринг работи по сите светски нормативи и стандарди и истиот ги почитува и применува во целост сите препораки и сознанија добиени од странските партнери. Го сочинува одлично обучен и професионален тим кој во целост се грижи за клиентот и неговите желби, а воедно и да ги запази сите нормативи и стандарди за соодветното техниќко решение.

Share this page